Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Midä keväz’ tegeb!

младописьменный подкорпус

тексты для детей

Verez tullei, (2014), с. 108-110; Maria Mironova

Tuli keväz’ i mec heraštui. Lumi sulab, jokseba ojaižed, niiš heläidaba jälautikoižed, tullei vihel’dab oksiš. Linduižed čičitaba, pajataba, eskai öl ei vaikastugoi!

A Pakaižuk ei ole edahan, hän kaiken kuleb. Meletab: ”Kut oli hüvin, konz minä olin ižandan! Mecas oli hillüz’, vaiše pud čuhkoiba. Nacein ei ole kaikile mel’he keväzline judu i heikand. Kaik linneba hüviš meliš, ku minä pördamoi tagaze.” Tuli Pakaižuk öl mecha i peitihe kuzen alle.

Päiduškanzi jo. Kuleb Pakaižuk: jokseb mecadme jäniš. ”Hubin om jänišale, – meletab Pakaižuk. – Lumi-se om jo läz kaik sulanu, ma om hahk, a iče se om vauged. Kaikutte jänišad voib nägištada i tabata.”

Äkkid hüppähti jäniš tehudele. Vaiše se ei ole jo vauged: jäniš om hahk! Sen jäl’ghe hüppähtiba sebranikad – mugoižed-žo hahkad jänišad. Pakaižuk eskai čududelihe.

– Midä keväz’ tegeb!

Hüpiba ilokahad jänišad siriči.

Pakaižuk nägeb, miše ištub mecanröunal must tedr, i om kuti hil’.

”Naku tedranno bed tuli, meletab Pakaižuk. – Ved’ se ödui lumen al. Nügüd’ lunt ei ole, a mec völ pal’l’az seižub. Ei ole tahod, kuna tedr voiži peittas – ni lumen alle, ni puiden alle.

A tedr ei meleta-ki peittas: sennoks emätedrad lendaba mecröunale, i se niiden edes ičeze čomut ozutab, heledal änel burbutab.

– Čuf-ši! Čuf-ši!

Tedrannoks sebranikad lendaba, a se zavodib ridan. Zavodiše tora.

”Midä keväz’ tegeb-se! – meletab Pakaižuk. – Kožmuseline lind tartui toraha. Tünüdes-ki unohti”.

Päiväl tegihe lämembaks, tedrad lendiba poiš mecanröunalpäi.

Astub mecadme laih kondi.

” Kut sinei-se om, värkäpšuine? – meletab Pakaižuk. – Nacein tusttud ičeze pezad? Nukkuižid pezas i ed tedaiži näl’gäd.”

A kondi azotihe, kaivab künzil maspäi miččid-se jurid, pureskeleb niid, röhkib hüviš meliš: jured-ne oma magedad.

Pakaižuk holdui.

– Nece-ki ihastub kevädehe! Niken ei tusttu mindai... Lähtta küzuda Kevädel, mil se kaikid melespäi vei?

Mäni kuzen alpäi, läksi mecadme ecmaha Kevät. A Keväz’ iče hčnennoks lendab. Iče kaik om änikoiš, päiväižen sädegiš.

Sanub hänele:

– Midä, vanh? Kargaidamha da meiden pajoid kundelmaha tulid? Vai pöl’gästoitta keda-ni tahtoiškanzid?

– Pöl’gastoitad heid!.. A midä sinä tegid ningomad, miše kaik melespäi läksiba?

Muhadaškanzi Keväz’.

– A sinä iče küzu heil, mihe hö kaik ihastuba?

Löuzi Pakaižuk jänišan.

– Sinä mihe ihastud?

– Kevädehe, Ukoine. Ihastun lämähä, päiväižehe, vihandaha heinähä. Ved’ kaiken tal’ven en nägend vihandad taiment, kaikid haboid travin, karktad kor’t söin. A heinse maged om.

Löuzi Pakaižuk tedran.

– A sinä mihe ihastud?

– Suugad oigeta, väged ozutada. Čuf-ši! Čuf-ši!

Löuzi Pakaižuk kondjan.

– A sinä mihe ihastud?

– Änikoihe ihastun…

– Oh-oh, nagranzoitid mindai! Čomad neiččed ihastuba änikoihe. Ik sinä-ki zavodid sidoda niišpäi änikpal’mikoid? A tahtoid, minä andan sinei äi vauktoid änikoid, kaiken man niil peitan?

I zavodi Pakaižuk pudištada hijamal. A hijamaspäi lunt lendaškanzi.

Kondi sanub:

– Ei, Ukoine! Sinun änikod oma elotomad. Ned ei mujugoi, ei ihastoitkoi sil’mäd. Sinä tuled, ka tal’ved tod, a Keväz’ astub – rusttad kezad tob. A mö, kondjad, sured magedsud olem! Minä tal’vel nukun pezas, lunt da jäd minun päl om, a unes kaiken nägen magedad met da marjoid.

– Nu, ku sinä, värkäpšuine, uništad magedas, ka minei lähttä pidab.

Pakaižuk käreganzi i läksi muga edahaks, miše jäniš, tedr da kondi ani unohtibaki siš.