Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / диалектные тексты


Mid’a minä eduu radoin’

диалектные тексты

средневепсский диалект

Информант: Карпов Никанор Леонтьевич, г.р. 1897, место записи: Ладва (Ladv), Подпорожский р-н, Ленинградская обл.

Язык и народ: тексты и комментарии, (2002), с. 65-67

– Midä sinä igän radoid tägä?

– Liibäl sötlimoiš da podr’adal vot miide rad. Touved podr’adad vedimei ižandoile.

– Kuna veditei?

– Ajatihe, splavale. Podr’adaha mänimei touvel kaikuižeks nedalikš, elimei stanoižiš. Nel’ parded panemei, nel’ vencad da päle lagele mad. Verejeine oli naku miide iknad äjad vuu penemb. Nedalin elimei muga, kevaduu burlakoičimei sen mecan.

– A kezou mida tegitei?
– Kezou kündimei, ägestimei, semenzimei väheižen. Barbikoid', kaskesid' čapoimei, pol’timei. Pokrovahasai saimei liibän ičelamoi. A jäl’ghe Pokrovad vedimei Šuštaspei liibeižen, saimei d’engad ižandoil’pei podr’adas, Šuštha ajoimei, regen liibäd tomei da sen i sömei. Mironkovan loukaspei toimei.

– Kalatamha kävelid?

– Kalatamha kävelin’ igan kaiken, notoimei, ongitimei, kalal sötlimei.

– Mitte kala tägä om?

– Särg, hougeižed, ahven, erasou järvou lahnad oma. Surt kalad jelend tähäsai. Nügüde zavodi libuda ningomad maimaižed.

– Miččes sijas mitte kala putub?

– Säunaine ka putub säkijou sijou.

– Miččil' püdusil’ sinä kalatad?

– Minä nügüde konz kiiton san, ka verkoil’.

– Miččel säl paremba putub?

– Kezou konz leht kazvab, ka putub paremba, konz vilumb om, ka ei muga. Lämäižes kaikužel püdusel paremba kala lähtob.

– A tohespäi mahtad mida-ni kuvata?

– En mahta. Mamam tegi kaik sijad, a minä ka mäčušt en mahta kuvata. Bapka ka hän kašlin’ kuvaz’, stupn’ad tegi.

– Kut ende toughun keraziba?

– Konz pertin’ stroiba libo päčin’ paniba ka tegiba toughun. Čapad mecan, abutadas mecan vedada, mecan todas pejas kaiken. Čapoid vaiše iče da toughun teged. Mäned kucud: «Susedad, abutagat vedada parded». Toižuu pejou linneb mec kaik kodihe todud. Potom souvatoitad iče, souda ii abutand niken, pouktad libo iče souvad.

Päč tegese tehta, mäned, kucud päčid lömha. Sanud: «Minai tämbei päč löda». Tuudas da päčin’ tehtas. Päčin’ saves lüiba, vįvod ka möst tari poukta, konz iče panda ed mahta.

– Kut lödas päčin?

– Kurikan tegemei mugoman oksanke da bungutamei, bungutamei. Südäimehe sin’n’a loudaižed panemei.

– Eduu, tedan, mustad päčid oliba?

– Mustad, nogekahad, vįvodad ii olend pandud. Igan elimei mustan päčinke.

– Muštad konz oli jäl’gmäine must päč?

– Min’a rodimoi seičmekümne vot tagaz ka vot, tedan, kaks’kümne oli, minun aigan. Minä nain da eskai jo vouktaha mänin' vot višküme tagaz.

– A kül’betid ol’dhe siloi?

– Ol’d’he. Nedalim kačmanid stanoiš, tuled, ka mitte-ni kül’bet’ tariž zavot’t’a. Sigapei tuled, ka hambhad sus ei nägu, mugoi noges, kus-se pestas tariž.

– Kut kül’betin’ stroiba?

– Ka mugažo kutn’a pertin’ stroiba. Kül’betihe mecad ii anttud. Hebokläčoil’ ka vedouzid-, kus-ni lähekas čapoid. Tulid' da souvoid'. Pert’he ka tariž mecad äi. Toughun teged, a kül’betin’ teged iče, mugaže ani pertin’ kartte stroid.

– Kut veden lämbitida kül’betiš?

– Veden lämbitiba eduu bučiš. Pandas bučid' da kraneižen mugoman otvet’t’as. Lämöin küudugas päliči kranha pandas, kran-se houdub da lämptab bučiš vezi. Nügüd’e katl’oiš lämbitadas. Läbi kiviš pandas roudaižen truban, se houdub, vezi-se lämptab, kehuškandeb daže.

– Miččid kivid paniba?

– Ii mouckivi ka paremb, mouc ka houkteb, a ii mouc, ka hän houdub, a houkte ii, ka pan’he mugomad kived.

Palat’ tehtud loudoiš, žarun pandas i vastoiše. I nügüd’e mugomad oma.