Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Uzištod

младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Kodima. № 1, (2010)

Tal’vkun lopus "Vepsän vezad"-sebr tegi suiman. "Vezad" vasttihe, miše pagišta tärktoiš küzundoiš. Kut rata tulijal vodel? Kut kaita sebrad? Midä pidab vajehtada sebran rados? Suiman augotišes Anna Anhimova, sebran ohjandai, starinoiči kaikile, miččid problemoid sündui sebran rados. Annan sanoiden mödhe, jäl’gmäižel aigal om tehnus lujas jügedaks azjaks vaumištada erazvuiččid azjbumagoid, kudambad oma tarbhaižed sebran elon täht. Kaikuččel vodel pidab tehta lujas äi dokumentoid, kudambad ozutaba, kut sebr radoi, midä oli tehtud, äjak dengoid oli ottud da äjak oli rajatud. Nene dokumentad pidab toda Ministerstvaha, bankaha da toižihe sijoihe. Aigemba mugoižed dokumentad Anna tegi iče. Nügud’ hän ei ehtind tehta kaiked radod, i sikš hän pakiči abud toižil "vezoil". Ved’ mugoižid azjbumagoid tegese kaik enam i enamb kaikuččel vodel. Miše tehta erasid dokumentoid, pidab pakita abud buhgalteroil vai juristoil. Sebran ühtnikoile tariž rata ühtes, tehta kaiken ühthižvägil, vaiše siloi sebran rad mäneškandeb edehepäi. "Vezad" hökkahtuiba Annan sanoidenke, ühtes hö eciba problemoiden pätandoid. Ved’ kaikutte tahtob, miše sebr eläiži, radaiži völ äi vozid. Suimal oli pättud küzuda nevondoid vanhembil Vepsän kul’tursebran ühtnikoil. Vepsän kul’tursebral om enamb radmahtoid, mi abutab sebrale pättas mugoižid-žo problemoid.

Karjalan valdkundan pämez’ Sergei Katanandov vasttihe Andrei Maninanke, rahvahaližen politikan ministranke. Andrei Manin starinoiči valdkundan pämehele, kut ministerstvan rad mäneb da miččid radsatusid oli männudel vodel. Ministran sanoiden mödhe, Karjala om ma, kus om hüvid rahvahiden kosketusid. Rahvahaližiden kul’tursebroiden lugumär’ kazvab. Nügud’ valdkundas niid om 54. Radaba programmad, kudambad abutaba kehitoitta rahvahaližid kelid. Ozutesikš, paindas literatur Karjalan rahvahiden kelil. Karjalan pämez’ oli korktad mel’t ministerstvan rados i nevoi, midä voib tehta völ edemba-ki.